Gebruiksvoorwaarden

RAI Amsterdam websites

Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites van RAI Amsterdam B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan het Europaplein 24 te Amsterdam (hierna: ‘RAI Amsterdam’). Elk bezoek aan de websites van RAI Amsterdam (elk hierna: een ‘Website’ en tezamen de ‘Websites’) is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Door uw bezoek aan een Website stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden (hierna: de ‘Gebruiksvoorwaarden’). RAI Amsterdam kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, en de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij gepubliceerd worden. De publicatiedatum van de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden vindt u onderaan deze pagina.

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die RAI Amsterdam aan de samenstelling van de Websites besteedt, is het mogelijk dat informatie die op een Website wordt gepubliceerd niet volledig, juist of actueel is. De op of via de Websites aangeboden informatie kan gewijzigd worden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. RAI Amsterdam garandeert niet dat de Websites te allen tijde ononderbroken beschikbaar zijn. RAI Amsterdam behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de technische kenmerken en toegankelijkheid van de Websites te optimaliseren of aan te passen.

RAI Amsterdam sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Websites, het gebruik van informatie die door middel van de Websites is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de Websites te kunnen raadplegen.

De toegang tot en het gebruik van de Websites
U hebt het recht om onze websites voor zakelijke of privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals onder meer het gebruik van (delen van) de websites om advertentie-inkomsten te genereren) is verboden. Op het bezoeken en gebruiken van onze Websites zijn de volgende voorwaarden en gedragsregels van toepassing:

 • U zult geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-)rechten van RAI Amsterdam of van derden;
 • U mag de normale werking van onze Websites niet hinderen;
 • U zult geen spam, virussen, malware of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze Websites;
 • U zult de beveiliging van onze Websites niet ontwijken of hinderen;
 • U zult geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) onze websites, zoals o.m. robots of spiders. Voor zoekmachines geldt dat deze zich dienen te houden aan het robot.txt protocol.

Voor (delen van) de Websites waarvoor registratie nodig is, gelden de regels naleven met betrekking tot "Account aanmaken" en "Gedragsregels plaatsen content" hieronder.

Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om u de toegang tot onze Websites te weigeren.

Links naar andere websites
Onze Websites bevatten links naar websites van derden. Dit betekent niet dat RAI Amsterdam deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft RAI Amsterdam enige waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. RAI Amsterdam is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en de daarop aangeboden informatie.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van de Websites berusten uitsluitend bij RAI Amsterdam en/of haar licentiegevers. RAI Amsterdam behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van haar Websites voor.

Without the prior written consent of RAI Amsterdam, you are not permitted in any way whatever to take over, save, reuse or otherwise reproduce or publish all or part of the Websites of RAI Amsterdam, even if you acknowledge the source.

Account aanmaken
Door u te registreren door middel van het aanmaken van een account op één of meerdere van de Websites gaat u uitdrukkelijk akkoord om:

 • correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals gevraagd bij de registratie, en
 • deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren

U ontvangt na registratie een bevestigingsmail van ons. Uw inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om de inloggegevens te exploiteren of in gebruik te geven aan derden. Als u het vermoeden heeft dat uw inloggegevens in handen van derden zijn gekomen, dan bent u verplicht om RAI Amsterdam hier per direct van op de hoogte te stellen.

RAI Amsterdam heeft te allen tijde het recht een account tijdelijk of permanent te blokkeren bijvoorbeeld wanneer een gebruiker naar het oordeel van RAI Amsterdam in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden.

Gedragsregels plaatsen content
Indien een Website u de mogelijkheid biedt om content te plaatsen (zoals het uploaden van informatie t.b.v. een profiel of het plaatsen van een reactie in het kader van een online event) zijn de volgende spelregels van toepassing:

 • Zorg ervoor dat informatie feitelijk juist is;
 • Wees beleefd;
 • Discrimineer en kwets niet, zet niet aan tot haat of geweld;
 • Plaats geen privégegevens van derden;
 • Maak geen inbreuk op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

RAI Amsterdam sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door u of derden geplaatste content uit. U bent zelf aansprakelijk en vrijwaart RAI Amsterdam en aan haar gelieerde vennootschappen voor aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade, boetes en kosten die verband houden met de door u geplaatste reacties en content. Het voorgaande in aanmerking nemend behoudt RAI Amsterdam zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen, deze volledig te verwijderen dan wel deze te weigeren.

Door plaatsing van content op een Website geeft u RAI Amsterdam en aan haar gelieerde vennootschappen een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Indien u geen rechthebbende bent op de geplaatste content dient u toestemming te hebben van de rechthebbende voor dat u tot plaatsing overgaat en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst. Tevens dient u bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van geportretteerde.

Privacy en cookies
De Privacyverklaring en Cookieverklaring van RAI Amsterdam zijn van toepassing op ieder gebruik van de Websites en maken integraal deel uit van deze voorwaarden.

Slotbepaling
Op deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van een RAI Amsterdam account samenhangen, is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.

Publicatiedatum: 10 juni 2022 - CS