Algemene Bezoekersvoorwaarden RAI Amsterdam Convention Centre

Artikel 1 - Begripsbepaling
Artikel 2 - Toepasselijkheid van de voorwaarden
Artikel 3 - Kaartverkoop/aanbiedingen/prijzen
Artikel 4 - Verblijf in het Convention Centre
Artikel 5 - Aansprakelijkheid van RAI
Artikel 6 - Klachten
Artikel 7 - Parkeren
Artikel 8 - In bewaring gegeven garderobestukken
Artikel 9 - Persoonsgegevens
Artikel 10 - Algemene bepalingen
 

Artikel 1 - Begripsbepaling

De in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden gebruikte begrippen hebben de hiernavolgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd voor zover de tekst zulks vereist.

1.1 Algemene Bezoekersvoorwaarden: deze Algemene Bezoekersvoorwaarden RAI Amsterdam Convention Centre.
1.2 Bezoeker: alle bezoekers van het Convention Centre, waaronder maar niet beperkt tot de natuurlijke of rechtspersoon die op de een of andere wijze, direct of indirect, als bezoeker, exposant, personeel van de Organisator, toeleverancier of anderszins een overeenkomst met RAI Amsterdam of een andere organisator van een evenement sluit ter zake van het bijwonen van een door RAI Amsterdam dan wel door een andere Organisator in het Convention Centre te organiseren Evenement. Dit omvat ook de natuurlijke of rechtspersoon die enig Evenement in het Convention Centre bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met RAI of een Organisator heeft gesloten.
1.3 Convention Centre: de (vergader- en congres) zalen, het RAI theater, de (tentoonstellings)hallen, het Elicium, de lounges en/of de foyers van het RAI Amsterdam Convention Centre, gelegen aan het Europaplein te Amsterdam, alsmede de daarbij behorende ruimten als entrees, gangen, trappen, cafés en/of restaurants, parkeergarages en (buiten)terreinen.
1.4 Evenement: ieder(e) beurs, congres, tentoonstelling, theaterproductie, vergadering of ander evenement in het Convention Centre.
1.5 Organisator: de natuurlijke of rechtspersoon die als organisator van een Evenement op de een of andere wijze, direct of indirect, betrokken is bij een Evenement in het Convention Centre.
1.6 RAI: RAI Amsterdam B.V., kantoorhoudende te Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam, Nederland (handelsregister nr. 92449174).

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid van de voorwaarden

2.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op alle Bezoekers aan het Convention Centre, in welke hoedanigheid zij ook aanwezig zijn, in het kader van de in het Convention Centre georganiseerde Evenementen.
2.2 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen die ter uitvoering van een overeenkomst tussen RAI en Organisator worden verricht.
2.3 RAI zal in redelijkheid al het mogelijke verrichten om het bezoek in het Convention Centre naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. RAI zal tevens trachten de Evenementen in het Convention Centre ongestoord te laten plaatsvinden. RAI verneemt graag suggesties van de Bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. De Bezoeker kan te allen tijde contact opnemen met de directie van het Convention Centre. Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt RAI hiervoor zijn verontschuldigingen aan.

 

Artikel 3 - Kaartverkoop/Aanbiedingen/Prijzen

3.1 Alle door RAI, dan wel door Organisator gedane aanbiedingen, (programma)aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven in relatie tot de Evenementen zijn vrijblijvend. RAI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door RAI en/of Organisator en anderen aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van plaatsbewijzen door Organisator, daaronder begrepen de zogeheten voorverkoopadressen.
3.2 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van RAI/Organisator te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij (hernieuwde) binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het Convention Centre.
3.3 De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie door RAI van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval afdracht van de toegangsprijs door de Organisator aan RAI om redenen aan de zijde van Organisator niet plaatsvindt, en of (iii) het Evenement tot bijwoning waarvan het toegangsbewijs recht geeft om niet aan RAI verwijtbare redenen geen doorgang vindt. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruikmaakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie door RAI van de toegangsprijs plaats.
3.4 Toegangsbewijzen blijven eigendom van RAI/Organisator, ook nadat de Bezoeker de toegangsprijs heeft voldaan. De Bezoeker kan de toegang worden ontzegd, wanneer blijkt dat het toegangsbewijs niet is verkregen van RAI/Organisator of van andere erkende (voor)verkoopadressen. RAI is nimmer aansprakelijk voor toegangsbewijzen die door Organisator en andere Organisator verkocht worden. Alleen de bij de door RAI/Organisator erkende verkooppunten gekochte toegangsbewijzen worden aanvaard.

 

Artikel 4 - Verblijf in het Convention Centre

4.1 Gedurende zijn/haar verblijf in het Convention Centre dient de Bezoeker niet in strijd te handelen met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement geldende regels van fatsoen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de (als zodanig kenbare) functionarissen van RAI/Organisator gegeven aanwijzingen en instructies stipt op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevende functionaris van RAI/Organisator de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende Evenement de verdere toegang tot het Convention Centre worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken en van andere kosten.
4.2 Het is de Bezoeker onder meer verboden:
 1. aan Organisator in het Convention Centre goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
 2. (huis)dieren het Convention Centre in te brengen;
 3. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in het Convention Centre mee te brengen, tenzij in de voor het Evenement betreffende deelnemingsvoorwaarden uitdrukkelijk een uitzondering is gemaakt voor het bepaalde in sub b (hierboven) of dit lid c, dan wel anderszins uitdrukkelijk door RAI schriftelijk toestemming is verleend;
 4. naar het oordeel van een functionaris van het Convention Centre gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het Convention Centre in te brengen c.q. met zich mee te voeren, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders bepaald door RAI;
 5. in het Convention Centre te roken.
4.3 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan de bedrijfsleiding van RAI doorzoeking verlangen van door de Bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien zulks redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Convention Centre worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs en andere kosten.
4.4 In bijzondere gevallen kan de organisator van een Evenement bepalen dat het de Bezoeker niet is toegestaan foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur en telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie in het Convention Centre te gebruiken. De als zodanig kenbare functionarissen van RAI/Organisator zijn in dat geval bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in het Convention Centre in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Convention Centre worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs en andere kosten.
De bezoeker dient zich te realiseren dat andere bezoekers foto’s kunnen nemen in het Convention Centre.
4.5 RAI behoudt zich het recht voor van het Evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking van genoemde opnamen.
4.6 RAI behoudt zich het recht voor om minderjarigen de toegang tot het Convention Centre te weigeren gelet op, bijvoorbeeld, de aard, inrichting of het onderwerp van een evenement.

 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid van RAI

5.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Convention Centre is voor eigen rekening en risico.
5.2 RAI is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, dat rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van RAI en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen RAI verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn. De aansprakelijkheid van RAI wordt onder meer uitgesloten voor:
 1. schade ten gevolge van het handelen van Organisator, waaronder begrepen door RAI/Organisator ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Convention Centre en de door een derde partij ingeschakelde personen;
 2. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van RAI/Organisator gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
 3. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van Evenementen waarop de overeenkomst tussen RAI/Organisator en de Bezoeker betrekking heeft;
 4. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Bezoekers.
5.3 RAI is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van RAI/Organisator. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van RAI/Organisator onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien –, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, terreur en/of terreurdreiging, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van RAI/Organisator in het Convention Centre, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

 

Artikel 6 - Klachten

6.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen RAI en de Bezoeker dienen de directie van RAI bij voorkeur onverwijld, en in ieder geval binnen twee (2) maanden, nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden door RAI niet meer in behandeling genomen.
6.2 Het indienen van klachten is in beginsel niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door RAI/Organisator te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve niet tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van RAI:
 1. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de sprekers/artiesten, in de samenstelling van het programma, annuleringen of verschuivingen van Evenementen naar een andere datum;
 2. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoering van de Evenementen waarop de overeenkomst tussen RAI/Organisator en de Bezoeker betrekking heeft;
 3. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers, zal RAI het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;
 4. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het Convention Centre, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
 5. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het Convention Centre, tenzij daarbij sprake is van verwijtbaarheid als gevolg van ondeugdelijk onderhoud;
 6. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids)opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;
 7. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids)overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende Evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze Evenementen, of die op enige andere wijze met deze Evenementen samenhangen, in andere ruimten van het Convention Centre;
 8. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging in de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;
 9. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en boventiteling;
 10. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, tenzij daarbij sprake is van verwijtbaarheid als gevolg van ondeugdelijk onderhoud, of de keuze van Organisator die voorziening al dan niet aan te bieden;
 11. klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het Evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.

 

Artikel 7 - Parkeren

Indien de Bezoeker gebruik maakt van de aan het Convention Centre toebehorende parkeergarages, dan is Bezoeker eveneens gehouden aan de verplichtingen als opgenomen in de Algemene Voorwaarden voor Parkeren. Indien en voor zover de Bezoekersvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden voor Parkeren, prevaleren de Algemene Voorwaarden voor Parkeren.

 

Artikel 8 - In bewaring gegeven garderobestukken

8.1 Goederen bevinden zich in het Convention Centre voor eigen rekening en risico. RAI en haar personeel zijn niet aansprakelijk voor schade, ontstaan ten gevolge van beschadiging of verlies van goederen, noch voor schade, uit welke oorzaak ook ontstaan aan goederen, tenzij er sprake is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid van RAI.
8.2 Op de op juiste wijze in bewaring gegeven garderobestukken zijn de in dit artikel opgenomen voorwaarden van toepassing. Naast jassen e.d. wordt onder garderobestukken tevens verstaan die voorwerpen waarvan het in de garderobe in bewaring geven gebruikelijk is, zoals handtassen, aktetassen e.a. Niet onder garderobestukken vallen de zich eventueel in de garderobestukken bevindende voorwerpen zoals i-Pads, tablets, laptops en mobiele telefoons dan wel geld of andere voorwerpen van waarde.
8.3 De voorwaarden in dit artikel gelden vanaf het moment van afgifte van het goed aan het garderobepersoneel. Schade veroorzaakt door verlies van het garderobebewijs wordt door RAI niet vergoed. Van vergoeding is verder uitgesloten (i) schade welke de bewaargever of de hem begeleidende personen opzettelijk of door bewuste roekeloosheid veroorzaken, alsmede (ii) schade in relatie tot de zich eventueel in de garderobestukken bevindende voorwerpen zoals i-Pads, laptops, mobiele telefoons, dan wel geld of andere voorwerpen van waarde.
8.4 De aansprakelijkheid van RAI geldt slechts jegens de bewaargever door wie het garderobebewijs bij afgifte van de garderobestukken werd aangenomen en kan niet aan een derde worden overgedragen en tot een maximum van € 500,-. Ingeval de garderobestukken niet worden afgehaald vóór het einde van de openstelling van de garderobe en in ieder geval vóór het tijdstip dat de bewaking van de garderobe een einde neemt, vervalt de aansprakelijkheid van RAI. De hier bedoelde tijdstippen worden duidelijk aangegeven bij de garderobe.
8.5 Eventuele klachten moeten direct bij teruggave van de garderobestukken bij het garderobepersoneel worden ingediend. Vorderingen tot schadevergoedingen moeten onder vermelding van het nummer op/van het garderobebewijs binnen 48 uur na teruggave van de in bewaring gegeven garderobestukken bij RAI worden ingediend. Men kan volstaan met een schriftelijke aangifte van de schade. Ingeval van schade door brand, diefstal of vermissing moet ook bij de politie aangifte worden gedaan. Degene die schade lijdt moet bewijzen dat de voorwerpen waarvoor hij schadevergoeding vordert, zijn beschadigd als gevolg van een gebeurtenis waarvoor RAI aansprakelijk is. Ook moet hij de juistheid van de hoogte van het door hem gevorderde bedrag bewijzen.
8.6 Ontdekt een bewaargever door hem aan RAI in bewaring gegeven en vervolgens vermiste voorwerpen, dan moet hij dat onmiddellijk melden aan RAI en op verlangen van RAI de nodige stappen ondernemen, met name bij de politie, om de voorwerpen te identificeren en terug te krijgen, dan wel om zijn rechten hiertoe aan RAI over te dragen.
8.7 Schade wordt slechts vergoed bij teruggave van het garderobebewijs; de betaling volgt binnen acht dagen na de vaststelling van de hoogte van de schade door RAI. Worden de na het ontstaan van de schade te vervullen verplichtingen door de bewaargever niet nagekomen, dan is RAI vrijgesteld van de verplichting tot betaling.

 

Artikel 9 - Persoonsgegevens

Persoonsgegevens van de Bezoeker worden door RAI en eventueel een derde partij verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie hierover kunt u vinden in onze Privacyverklaring onder Evenementen.

 

Artikel 10 - Algemene bepalingen

10.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en RAI voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
10.3 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Bezoekersvoorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de Algemene Bezoekersvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. RAI zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/ vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
10.4 RAI behoudt zich het recht voor de Algemene Bezoekersvoorwaarden te wijzigen. De in werking getreden Algemene Bezoekersvoorwaarden vervangen alle voorgaande algemene bezoekersvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door RAI.

 

20240501_LV