Algemene voorwaarden deelname evenement

Deze Algemene Voorwaarden Deelname Evenement (de "Algemene Evenement Voorwaarden") zijn van toepassing op deelname aan evenementen georganiseerd door (of in samenwerking met) RAI Markets B.V. of één van haar dochtervennootschappen ("RAI").

Artikel 1 - Definities

De in deze Algemene Evenement Voorwaarden gebruikte begrippen met een hoofdletter hebben de hiernavolgende betekenis:
1.1 Accommodatiereglement: het accommodatiereglement van het Convention Centre, waarin de regels zijn opgenomen die van overeenkomstige toepassing zijn (ook op bezoekers);
1.2 Algemene Evenement Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Deelname Evenement van RAI die van toepassing zijn op Inschrijvers en Deelnemers;
1.3 AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679;
1.4 Betrokkene: in de zin van artikel 4 AVG;
1.5 Convention Centre: de locatie van het Evenement zoals gespecifieerd in de Specifieke Evenement Voorwaarden;
1.6 Deelnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van een Inschrijvingsformulier als deelnemer voor een Evenement heeft aangemeld en met wie RAI een Deelnemingsovereenkomst heeft gesloten. De Deelnemingsovereenkomst komt tot stand nadat de Deelnemer per e-mail een bevestiging heeft ontvangen van RAI;
1.7 Deelnemingskosten: de totale kosten die de Deelnemer uit hoofde van de Deelnemingsovereenkomst aan RAI dient te voldoen bestaande uit Inschrijvingsgeld, Standhuur en (indien van toepassing) Standbouw;
1.8 Deelnemingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de Deelnemer en RAI op grond waarvan de Deelnemer gerechtigd is als zodanig deel te nemen aan het Evenement;
1.9 Deelnemingsvoorwaarden: het geheel van de voorwaarden zoals vastgelegd in de Deelnemingsovereenkomst, de Specifieke Evenement Voorwaarden, het Standbouwreglement (indien van toepassing) deze Algemene Evenement Voorwaarden;
1.10 Evenement: het door of in samenwerking met RAI te houden evenement in het Convention Centre;
1.11 Exhibitor Portal: de online portal waarin de belangrijkste informatie over het Evenement voor de Deelnemers is te vinden;
1.12 Inschrijver: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van een Inschrijvingsformulier als deelnemer aan het Evenement heeft aangemeld, ongeacht of deze aanmelding is geaccepteerd door RAI;
1.13 Inschrijvingsformulier: het (online) formulier waarmee een potentiële Deelnemer zich aanmeldt voor een Evenement;
1.14 Inschrijvingsgeld: het bedrag dat de Inschrijver bij het tot stand komen van een Deelnemingsovereenkomst aan RAI verschuldigd is voor zijn inschrijving voor een Evenement;
1.15 Partijen: RAI en Deelnemer;
1.16 Persoonsgegevens: in de zin van artikel 4 AVG;
1.17 Privacy wet- en regelgeving: Europese en nationale regelgeving op het gebied van bescherming van Persoonsgegevens, inclusief de AVG;
1.18 RAI: RAI Markets B.V., kantoorhoudende te Amsterdam, Europaplein 24, 1078 GZ, of één van haar dochtervennootschappen;
1.19 Specifieke Evenement Voorwaarden: de per Evenement gehanteerde Specifieke Voorwaarden;
1.20 Standbouw: de opbouw en inrichting van de Standruimte, inclusief de aanleg op de Standruimte van gas, water, waterafvoer, elektra, telefoon en andere datacommunicatieaansluitingen;
1.21 Standbouwreglement: het per Evenement eventueel gehanteerde schriftelijke Standbouwreglement;
1.22 Standhuur: de kosten van de huur voor een door RAI vastgesteld aantal vierkante meters oppervlakte ruimte ten behoeve van een Standruimte alsmede eventuele kosten van de Standruimte;
1.23 Standruimte: de stand en bijbehorende gehuurde vierkante meters van een Deelnemer op het Evenement;
1.24 Verwerkingsverantwoordelijke: in de zin van artikel 4 AVG;
1.25 Verwerken/Verwerker/Verwerking: in de zin van artikel 4 AVG.
Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd voor zover de tekst zulks vereist.

 

Artikel 2 - Inschrijving

2.1 Inschrijven voor deelname aan een Evenement dient te geschieden middels het invullen van het Inschrijvingsformulier, dat direct bij RAI kan worden verkregen in hard copy of via de online registratiemodule van RAI. Dit Inschrijvingsformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door RAI te zijn ontvangen. Indien het Inschrijvingsformulier wordt ingevuld door een vertegenwoordiger van Inschrijver die niet vertegenwoordigingsbevoegd is, dienen ook de gegevens van de vertegenwoordigingsbevoegde persoon te worden ingevuld.
2.2 De Inschrijver garandeert de juistheid van de bij zijn inschrijving verstrekte gegevens en garandeert de vertegenwoordigingsbevoegdheid van hemzelf dan wel van de door hem opgegeven vertegenwoordiger.
2.3 RAI neemt de van Inschrijvers verkregen gegevens op in een daartoe aangehouden administratie. Inschrijver is bekend en akkoord met de privacyverklaring van RAI.
2.4 Inschrijvingen welke wegens ruimtegebrek niet direct kunnen worden geaccepteerd, kunnen op een wachtlijst worden geplaatst. Over deze inschrijvingen wordt vóór de opening van het Evenement beslist. Op dezelfde wijze wordt beslist ten aanzien van de toewijzing van door annulering naderhand vrijgekomen Standruimte.
2.5 RAI behoudt zich het recht voor de inschrijving om haar moverende redenen te weigeren. Voorts behoudt RAI zich het recht voor om bij acceptatie van de inschrijving voorrang te verlenen aan leden van de medeorganiserende verenigingen/organisaties.
2.6 Bij weigering van de inschrijving door RAI zullen eventuele (voorschot)betalingen worden gerestitueerd en zal ook het Inschrijvingsgeld niet worden geïnd.
2.7 De Deelnemingsovereenkomst komt uitsluitend tot stand door acceptatie (aanvaarding) van de inschrijving (aanbod) door RAI, waarna de Inschrijver Deelnemer wordt. De acceptatie wordt per e-mail bevestigd door RAI aan de Deelnemer.
2.8 De Deelnemer heeft het recht de Deelnemingsovereenkomst kosteloos te beëindigen gedurende de betalingstermijn van het Inschrijvingsgeld, zoals vermeld in de betreffende factuur, doorgaans 21 dagen (de Annuleringstermijn). De Deelnemingsovereenkomst kan binnen de Annuleringstermijn worden geannuleerd door het sturen van een e-mail aan RAI, via het e-mailadres als vermeld in de Specifieke Evenement Voorwaarden. Na de Annuleringstermijn kan de Deelnemingsovereenkomst enkel worden beëindigd door middel van het betalen van een annuleringsvergoeding, zoals bepaald in artikel 3.1 hieronder.
2.9 Na toekenning van Standruimte ontvangt de Deelnemer diens gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee kan de Deelnemer de Exhibitor Portal bezoeken waarop alle belangrijke informatie over het betreffende Evenement is opgenomen, inclusief de Algemene Evenement Voorwaarden, Specifieke Evenement Voorwaarden en het Standbouwreglement.
2.10 Bij de vaststelling van Standruimte vermeldt RAI de plaats, type en afmetingen van de Standruimte die de Deelnemer huurt. Bij het bepalen van de Standruimte zal RAI zoveel mogelijk rekening houden met de voorkeur van de Deelnemer. De vaststelling van de Standruimte is bindend voor de Deelnemer, zowel wat betreft de afmetingen als de plaats in het Convention Centre.

 

Artikel 3 - Annulering en standverkleining

3.1 Verzoeken van een Deelnemer om een Deelnemingsovereenkomst te annuleren of te wijzigen (i.e. vermindering van het aantal vierkante meters Standruimte) kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend. RAI kan een dergelijk verzoek inwilligen onder de voorwaarde dat de Deelnemer de navolgende annuleringsvergoeding voldoet, welke is gebaseerd op een vast percentage van de Deelnemingskosten:
 • bij annulering tot 365 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het Evenement: 15% van de Deelnemingskosten;
 • bij annulering van 365 tot 182 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het Evenement: 50% van de Deelnemingskosten;
 • bij annulering van 182 tot 62 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het Evenement: 75% van de Deelnemingskosten;
 • bij annulering van 62 tot 31 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het Evenement: 100% van de Deelnemingskosten;
 • bij annulering tot en met 31 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het Evenement: 120% van de Deelnemingskosten;
of zoveel meer, als naar het oordeel van RAI dient te worden betaald als compensatie voor de ten gevolge van de annulering of wijziging gemaakte of nog te maken kosten. Het Inschrijvingsgeld blijft de Deelnemer in geval van annulering of wijziging te allen tijde verschuldigd aan RAI.
3.2 Op de vergoedingen genoemd in dit artikel zal de verschuldigde BTW in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4 - Wijzigingen

4.1 RAI heeft het recht om in geval van bijzondere omstandigheden, de in de Specifieke Voorwaarden vermelde data en tijden van een Evenement, de ten behoeve van de Deelnemer vastgestelde Standruimte, standtype en/of standplaats dan wel, in uitzonderlijke omstandigheden, het concept van het Evenement te wijzigen, dan wel het Evenement geen doorgang te laten vinden. In deze gevallen kan de Deelnemer geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele gemaakte kosten en/of schade.
4.2 Wijzigingen van data, tijden, Standruimte, standtype en/of standplaats en het concept van het Evenement geven de Deelnemer niet het recht diens inschrijving geheel of gedeeltelijk te annuleren.
4.3 De Deelnemingsovereenkomst zal vervallen in het geval het Evenement geen doorgang vindt. RAI zal in dat geval alle door de Deelnemer aan RAI gedane betalingen restitueren met uitzondering van het Inschrijvingsgeld en onder aftrek van de reeds voor RAI ontstane kosten inzake van het Evenement. Deze kosten worden geheel of gedeeltelijk over de Deelnemers omgeslagen naar evenredigheid op basis van de aan hen toegekende Standruimte. Deze restitutie zal plaatshebben binnen 60 dagen nadat RAI het besluit tot annulering van het Evenement kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 5 - Toegangsprijzen en -bewijzen

5.1 RAI kan voor het Evenement een toegangsprijs vaststellen welke geldt voor alle bezoekers.
5.2 Deelnemers ontvangen bij betaling van hun Inschrijfgeld een vooraf aangegeven aantal toegangsbewijzen, die doorlopend toegang tot het Evenement geven. Deze toegangsbewijzen zijn persoonlijk en mogen niet worden doorverkocht of door anderen dan de Deelnemer worden gebruikt.
5.3 Deelnemers kunnen via de Exhibitor Portal extra toegangsbewijzen aanschaffen tegen een gereduceerd tarief.

 

Artikel 6 - Expositieprogramma en deelnemers

6.1 Op het Evenement worden de in de Specifieke Evenement Voorwaarden omschreven goederen en diensten tentoongesteld. RAI heeft, zonder daartoe tot enige schadevergoeding verplicht te zijn en zonder opgaaf van redenen, het recht goederen en diensten te weigeren of onmiddellijk van het Evenement te (doen) verwijderen, ook indien het goederen en diensten betreft als vermeld op het Inschrijvingsformulier en/of in de Specifieke Evenement Voorwaarden. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Deelnemer.
6.2 RAI kan foto- en/of filmopnamen maken van het Evenement en de aldaar aanwezige Standruimtes en personen voor marketingdoeleinden van de RAI. RAI zal daarvoor toestemming vragen indien nodig. Deelnemers en door hen ingeschakeld personeel zullen openbaarmaking en/of verspreiding van de opnamen gedogen en vrijwaren RAI voor eventuele claims dienaangaande.
6.3 Het is Deelnemers niet toegestaan om kinderen onder de 15 jaren op het Evenement te laten werken, dan wel met zich mee te brengen naar het Evenement.

 

Artikel 7 - Betalingsverplichtingen

7.1 De Deelnemer is de in de Specifieke Evenement Voorwaarden vermelde Deelnemingskosten alsmede eventueel andere in de Specifieke Evenement Voorwaarden vermelde bijdragen verschuldigd. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met BTW.
7.2 RAI Amsterdam B.V. is verantwoordelijk voor de facturering en incassering van de Deelnemingskosten voor rekening en risico van RAI.
7.3 De Deelnemingskosten worden, met uitzondering van het Inschrijvingsgeld dat kort na ontvangst van het Inschrijvingsformulier gefactureerd wordt, gefactureerd in twee termijnen voorafgaand aan het Evenement. De eerste termijn bedraagt 25% van de Deelnemingskosten en wordt gefactureerd nadat de Deelnemingsovereenkomst tot stand is gekomen, doch niet eerder dan een jaar voor aanvang van het Evenement. De tweede termijn bedraagt 75% van de Deelnemingskosten en wordt in beginsel drie maanden voor aanvang van het Evenement gefactureerd, tenzij in de Specifieke Evenement Voorwaarden anders is bepaald. Bij berekening van de vergoeding voor de Standhuur wordt een gedeelte van een vierkante meter als een volledige vierkante meter beschouwd.
7.4 De Deelnemer dient de Deelnemingskosten binnen een termijn van 21 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij op de factuur anders bepaald is. Ingeval van niet-tijdige c.q. niet-volledige betaling van de Deelnemingskosten door de Deelnemer is RAI gerechtigd om de wettelijke handelsrente (artikel 6:119 BW) en buitengerechtelijke incassokosten over de geldvordering(en) in rekening te brengen.
7.5 Indien de Deelnemer van mening is dat hij een factuur niet (volledig) verschuldigd is, dient hij dit binnen tien dagen na factuurdatum schriftelijk of per e-mail en onderbouwd mee te delen aan RAI, bij gebreke waarvan zijn eventuele recht op vermindering van het factuurbedrag vervalt.
7.6 RAI is gerechtigd betalingen van een Deelnemer eerst in mindering te brengen op diens nog openstaande schulden jegens RAI.

 

Artikel 8 - Opbouw

8.1 De Deelnemer dient de Standruimte op de hem toegewezen standplaats op te bouwen en in te richten met inachtneming van de Deelnemingsvoorwaarden, alsmede verdere aanwijzingen van RAI.
8.2 Uiterlijk zes weken vóór de eerste opbouwdag van het Evenement dient de Deelnemer, indien deze eigen Standbouw pleegt, een ontwerp van de Standruimte (in de vorm van een duidelijke tekening op schaal, of aan de hand van een maquette, vergezeld van een tekening op schaal in enkelvoud) ter goedkeuring bij RAI in te dienen. RAI heeft het recht deze goedkeuring te onthouden. In dat geval dient de Deelnemer het ontwerp van de Standruimte aan te passen binnen een door RAI opgegeven tijdspanne, zodat alsnog goedkeuring verleend kan worden.

 

Artikel 9 - Ontruiming en afbraak

9.1 Bij het ontruimen, afbreken en schoonmaken van zijn Standruimte dient de Deelnemer de betreffende aanwijzingen van RAI stipt op te volgen. Indien de Deelnemer zijn verplichtingen ter zake niet nakomt, is RAI bevoegd op kosten van de Deelnemer afval te (doen) verwijderen.
9.2 De Deelnemer is gehouden de door hem gehuurde Standruimte na het beëindigen van het Evenement in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Eventuele beschadigingen aan de Standruimte en/of het Convention Centre komen voor rekening van de Deelnemer.
9.3 De goederen van de Deelnemer die zich na de in de Specifieke Evenement Voorwaarden bedoelde periode(n) nog in het Convention Centre bevinden, kunnen voor rekening en risico van de betrokken Deelnemer worden opgeslagen of vernietigd.

 

Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Het is de Deelnemer niet toegestaan om in het Convention Centre enig goed of dienst te tonen, aan te bieden en/of te verkopen dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een ander. Onder ‘intellectuele eigendomsrechten’ wordt begrepen enig (aanvraag tot) octrooi, merkrecht, modelrecht, auteursrecht, knowhow of domeinnaam.
10.2 Indien inbreuk in een rechterlijk oordeel is vastgelegd, RAI bevoegd de betreffende goederen voor rekening en risico van de Deelnemer te (doen) verwijderen, de Deelnemer toegang tot het Evenement te ontzeggen en overige noodzakelijk geachte voorzieningen te treffen, onverminderd het bepaalde in artikel 13.1.
10.3 RAI is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan het Evenement. RAI kan Deelnemers en andere derden schriftelijk toestaan om op een door RAI voorgeschreven wijze gebruik te maken van deze intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 11 - Catalogus

11.1 Iedere RAI kan een catalogus (doen) uitgeven of internetsite inrichten ten behoeve van het Evenement waarin de tijdens het Evenement aanwezige Deelnemers en hun goederen en diensten uiteen worden gezet. De Deelnemers zijn verplicht in het kader daarvan tijdig de nodige informatie aan RAI te verschaffen. RAI noch door haar ingeschakelde derden zijn aansprakelijk voor fouten, tekortkomingen of omissies in de catalogus en/of internetsite, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens RAI (en/of de door RAI ingeschakelde derden).

 

Artikel 12 - Risico en aansprakelijkheid

12.1 Goederen van Deelnemer, waaronder begrepen de emballage, bevinden zich in het Convention Centre voor rekening en risico van de Deelnemer. RAI belast zich niet met het beveiligen of verzekeren van de goederen.
12.2 RAI is alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en geleden door de Deelnemer, door diens personeel, door personen die in opdracht van de Deelnemer werkzaam zijn, door houders van aan hem verstrekte toegangsbewijzen, dan wel door diens bezoekers. RAI is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade met inbegrip van maar niet beperkt tot: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vertragingsschade en aan derden te betalen contractuele boetes.
12.3 De Deelnemer is aansprakelijk voor en dient zich adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, van zijn personeel, van personen, die op welke wijze ook voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn, en/of van houders van aan hem verstrekte toegangsbewijzen wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door zijn goederen en diensten wordt veroorzaakt.
12.4 De Deelnemer vrijwaart RAI voor alle aanspraken die anderen in verband met zijn handelen of nalaten tegen RAI zouden kunnen doen gelden.
12.5 RAI is niet verplicht zich te mengen in geschillen waarbij zij geen partij is waaronder begrepen doch niet beperkt tot geschillen tussen Deelnemers onderling of geschillen tussen Deelnemers en bezoekers.
12.6 Elke aansprakelijkheid van RAI is beperkt tot het bedrag dat onder de betreffende aansprakelijkheidsverzekering van RAI wordt uitgekeerd, met dien verstande dat in het geval van ontbreken van dekking de aansprakelijkheid van RAI is beperkt tot de door de Deelnemer op grond van diens inschrijving verschuldigde Deelnemingskosten.

 

Artikel 13 - Niet-nakoming

13.1 RAI is bevoegd om tegen een Deelnemer, zijn personeel, personen die voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn en tegen houders van aan hem verstrekte toegangsbewijzen, die in strijd met enige bepaling van de Deelnemingsovereenkomst en Deelnemingsvoorwaarden handelen of een door of namens RAI verstrekte aanwijzing niet opvolgen, zonder gerechtelijke tussenkomst en zo nodig op kosten van de Deelnemer, voorzieningen en maatregelen te treffen, waaronder, doch niet beperkt tot:
i.het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de Deelnemingsovereenkomst zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is;
ii.de aan hem verstrekte toegangsbewijzen te doen intrekken en de betrokkene(n) de toegang tot het Evenement en/of het Convention Centre met onmiddellijke ingang te ontzeggen;
iii.zijn Standruimte niet (verder) op te bouwen, te doen sluiten of geheel of gedeeltelijk te (doen) ontruimen en over de vrijgekomen of niet-bezette Standruimte te beschikken; en/of
iv.de goederen van de Deelnemer, zomede al hetgeen door de Deelnemer is opgebouwd of aangebracht onder zich te houden, op te slaan en zo nodig te vernietigen;
v.de betrokken Deelnemer van deelneming aan het Evenement en verder te organiseren evenementen uit te sluiten;
niettegenstaande het recht van RAI om volledige vergoeding van eventueel geleden en/of te lijden schade te vorderen.

 

Artikel 14 - Geheimhouding

14.1 Partijen zullen geheimhouding betrachten met betrekking tot de informatie die betrekking heeft op de Deelnemingsovereenkomst en de bij de uitvoering van de Deelnemingsovereenkomst ter beschikking komende informatie, waarvan de ene Partij het vertrouwelijke karakter aan de ander kenbaar heeft gemaakt of de ander redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de betreffende informatie vertrouwelijk is, tenzij en voor zover:
 1. openbaarmaking wordt vereist door de Deelnemingsovereenkomst, de wet of door de rechter;
 2. openbaarmaking wordt vereist door een toezichthouder of overheidslichaam;
 3. openbaarmaking nodig is voor het geldend maken van rechten uit deze Deelnemingsovereenkomst in een gerechtelijke procedure;
 4. de andere Partij schriftelijk toestemming heeft gegeven voor openbaarmaking;
 5. de informatie in de openbaarheid is gekomen zonder dat dit aan de andere Partij te wijten is;
 6. openbaarmaking nodig is ter verkrijging van advies van een professionele adviseur.
In het geval van openbaarmaking van informatie in de gevallen zoals hierboven genoemd, zal de openbaar makende Partij de andere Partij raadplegen ter zake van de inhoud, vorm en timing van de beoogde openbaarmaking.

 

Artikel 15 - Vergunningen

15.1 Deelnemer wordt geacht te hebben nagegaan voordat hij een aanvraag doet, of de activiteiten die hij voornemens is te organiseren een vergunning vereisen. Indien Deelnemer nalaat de vereiste vergunning te verkrijgen of niet voldoet aan de voorwaarden die aan de vergunning zijn verbonden, kan RAI onmiddellijk actie ondernemen om de activiteit te beëindigen (of te laten beëindigen) en kan, als uiterste middel, de Deelnemingsovereenkomst ontbinden.
15.2 Deelnemer – of een derde die gebruikmaakt van een dergelijke vergunning via bemiddeling van Deelnemer – is te allen tijde verplicht mee te werken aan elke controle op naleving van de aan de vergunning verbonden voorwaarden.
15.3 Indien Deelnemer – of een derde die gebruikmaakt van zo'n vergunning via bemiddeling van Deelnemer – geheel of gedeeltelijk nalaat aan enige aan de vergunning verbonden voorwaarde te voldoen, zal Deelnemer volledig aansprakelijk zijn voor alle verlies of schade die RAI als gevolg daarvan lijdt. Verlies of schade omvat voor dit doel alle sancties die aan RAI zijn opgelegd door of namens de bevoegde autoriteit vanwege overtredingen van of niet-naleving van de vergunning.

 

Artikel 16 - Privacy

16.1 In de uitvoering van de Deelnemingsovereenkomst zullen Persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen RAI en Deelnemer. Beide partijen gelden als Verwerkingsverantwoordelijken ten aanzien van de eigen Verwerkingen van deze Persoonsgegevens in de zin van de geldende Privacy wet- en regelgeving. Partijen zullen een aparte Verwerkersovereenkomst sluiten indien een Partij ten aanzien van een specifieke dienst als Verwerker optreedt.
16.2 Deelnemer en RAI zullen de Persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende Privacy wet- en regelgeving, verwerken. Partijen zullen onder meer conform artikel 32 AVG zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beveiligen.
16.3 Deelnemer is vanaf het moment van ontvangst van Persoonsgegevens van RAI tot en met de verstrekking van Persoonsgegevens aan RAI verantwoordelijk voor de correcte naleving van alle geldende Privacy wet- en regelgeving.
16.4 Deelnemer zal de Persoonsgegevens die zij in het kader van de Deelnemingsovereenkomst van RAI heeft ontvangen, zoals via badgescans tijdens een Event, uitsluitend Verwerken voor de levering van de diensten zoals overeengekomen met RAI. Deelnemer mag de Persoonsgegevens van bezoekers die zij van RAI heeft ontvangen via badgescans uitsluitend éénmalig gebruiken om contact op te nemen met deze bezoeker om hem/haar te benaderen over producten of diensten van Deelnemer.
16.5 Deelnemer zal in geen geval en op geen enkele wijze deze Persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij deze verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de Deelnemingsovereenkomst met RAI of op grond van een wettelijke verplichting.
16.6 Deelnemer zal Betrokkenen conform artikel 13 en 14 AVG informeren over de eigen Verwerkingen van hun Persoonsgegevens inclusief de verstrekking aan RAI.
16.7 RAI informeert de Betrokkenen over haar Verwerkingen via haar privacyverklaring die kan worden geraadpleegd via: www.rai.nl/privacyverklaring.
16.8 Deelnemer en RAI zullen ieder voor zich een verzoek of een bezwaar van een Betrokkene conform de geldende Privacy wet- en regelgeving behandelen. Indien Deelnemer een verzoek van een Betrokkene ontvangt die tevens betrekking heeft op de Verwerking van Persoonsgegevens door RAI, zal Deelnemer zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 7 dagen met RAI in overleg treden over de afhandeling van dat verzoek.
16.9 Deelnemer informeert RAI onverwijld indien Deelnemer detecteert of redelijkerwijs vermoedt dat een gegevensbeveiligingsinbreuk (datalek) ten aanzien van de Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden of op welke wijze dan ook op de hoogte is van enig verzoek of onderzoek van een toezichthouder, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens of de Autoriteit Consument en Markt, of een andere aanleiding die zou kunnen leiden tot een dergelijk onderzoek met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Deelnemingsovereenkomst.

 

Artikel 17 - Toepasselijkheid algemene evenement voorwaarden

17.1 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Evenement Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Evenement Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. RAI zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
17.2 Toepasselijkheid van enige voorwaarden van de Deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, niettegenstaande enige eerdere of latere verwijzing naar of toepasselijk verklaring van enige voorwaarden van de Deelnemer, bijvoorbeeld op facturen.
17.3 Ingeval van strijdigheid prevaleren de Deelnemingsvoorwaarden in de volgende volgorde:
 1. de Deelnemingsovereenkomst;
 2. de Specifieke Evenement Voorwaarden;
 3. de Algemene Evenement Voorwaarden;
 4. het Standbouwreglement;
 5. het Accommodatiereglement.

 

Artikel 18 - Geschillen

18.1 Op de Deelnemingsvoorwaarden en alle rechtsbetrekkingen die tussen RAI enerzijds en de Deelnemer en/of Inschrijver anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Deelnemingsvoorwaarden of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen Partijen allereerst in overleg treden om dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien Partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, onverkort het recht van beroep en cassatie.
18.3 In het geval een Deelnemer dan wel Inschrijver om wat voor reden dan ook geen aan RAI bekende woon- of verblijfplaats meer heeft, kiest de Deelnemer woonplaats ten kantore van RAI, aan het Europaplein 24 te Amsterdam, Nederland voor alle aanzeggingen en dergelijke die RAI in verband met (de uitvoering van) de Deelnemingsvoorwaarden mocht willen doen.
18.4 In alle gevallen waarin de Deelnemingsvoorwaarden niet voorzien of onduidelijk worden geacht, beslist RAI met inachtneming van de redelijke belangen van de Deelnemer.

 

20240404_LV


Standard Terms & Conditions for Event Participations

These Standard Terms and Conditions for Event Participation (the "Standard Event Terms") apply to participation in events organised by (or in cooperation with) RAI Markets B.V. or any of its subsidiaries ("RAI").

Article 1 - Definitions

Capitalised terms used in these Standard Event Terms have the following meanings:
1.1 Applicant: each natural or legal person who has submitted an Application Form to be a Participant in an Event, regardless of whether this application has been accepted by RAI;
1.2 Application Fee: the amount of the down payment owed by the Applicant to RAI at the time of the conclusion of the Participation Agreement for his application to take part in an Event;
1.3 Application Form: the online or other form by which a potential Participant applies to take part in an Event;
1.4 Conditions of Participation: the conditions contained in the Participation Agreement, the Specific Event Terms, the Stand Build-up Rules (if applicable), these Standard Event Terms and the Facility Regulations together;
1.5 Controller: according to article 4 GDPR;
1.6 Convention Centre: the Convention Centre as defined in the Specific Event Terms;
1.7 Data subject: according to article 4 GDPR;
1.8 Event: the event to be put on by or in cooperation with RAI in the Convention Centre;
1.9 Exhibitor Portal: RAI's online portal containing the main information about the Event for the Participants;
1.10 Facility Regulations: the facility regulations of the Convention Centre which contain the rules applicable to all visitors to the Convention Centre, including exhibitors and hirers;
1.11 GDPR: General Data Protection Regulation 2016/679;
1.12 Participant: every natural or legal person who has submitted an Application Form to be a Participant in an Event and with whom RAI has entered into a Participation Agreement. The Participation Agreement shall enter into force once the Participant has received a confirmation from RAI by email;
1.13 Participation Agreement: the agreement between the Participant and RAI on the basis of which the Participant is entitled to take part as such in the Event;
1.14 Participation Costs: the total costs payable by the Participant to RAI and comprising the Application Fee, Stand Hire and, if applicable, Stand Build-up charge;
1.15 Parties: RAI and the Participant;
1.16 Personal data: according to article 4 GDPR;
1.17 Privacy Legislation: European and national regulations governing the protection of Personal Data, including the GDPR;
1.18 Processing / Processor: according to article 4 GDPR;
1.19 RAI: RAI Markets B.V., which has its offices at Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam, or any of its subsidiaries;
1.20 Specific Event Terms: specific terms and conditions for event participation applicable to an Event;
1.21 Standard Event Terms: these Standard Terms and Conditions for Event Participation issued by RAI which are applicable to Applicants and Participants;
1.22 Stand Build-up: the construction and fitting out of the Stand Space, including the provision of gas, water, water drainage, power supply, telephone, and other data communication connections at the Stand Space;
1.23 Stand Build-up Rules: any written Stand Build-up Rules applicable to an Event;
1.24 Stand Hire: the costs of hiring such number of square metres of floor area as determined by RAI for a Stand Space and any costs of the Stand Space;
1.25 Stand Space: the stand and accompanying square metres hired by a Participant at an Event.
Terms written in the singular include the plural and vice versa, as far as the text requires.

 

Article 2 - Application

2.1 An application to participate in an Event should be made by completing the Application Form, which can be obtained directly from RAI in hard copy or through RAI’s online application module. RAI should receive an Application Form only after it has been completed in full and duly signed. In the case the Application Form is filled in by a representative of Applicant who is not authorized to represent, also the personal details of the authorized representative need to be filled in.
2.2 The Applicant warrants that the data supplied with his application are correct and that the representative specified by him is duly authorised.
2.3 RAI will enter the data obtained from Applicants in a database kept by it for this purpose. Applicant agrees with the Privacy Statement of RAI.
2.4 Applications which cannot be accepted immediately owing to lack of space may be put on a waiting list. A decision on these applications shall be made before the opening of the relevant Event. Stand Space that falls free as a result of cancellation will be allocated in the same manner.
2.5 RAI reserves the right to refuse an application at its own discretion. RAI also reserves the right, as regards acceptance of applications, to grant priority to members of the associations or organisations acting as joint organizers.
2.6 If RAI refuses an application, it will refund any payments (including down payments) and will refrain from collecting the Application Fee.
2.7 The Participation Agreement is concluded solely by acceptance by RAI of the application (offer), whereupon the Applicant becomes a Participant. Acceptance shall be confirmed by RAI to the Participant by email.
2.8 After the Participation Agreement has been concluded, the Participant has the right to cancel the Participation Agreement free of charge during the cancellation term. The cancellation term is linked to the payment term for paying the Application Fee and will usually be 21 days. The Participant can cancel his participation free of charge within the payment term as mentioned in the invoice, by sending an e-mail to RAI via the contact details as stated in the Specific Event Terms. After the free cancellation term, the cancellation conditions as stated in article 3.1 apply.
2.9 After allocation of the Stand Space, the Participant shall receive his username and password. This will enable the Participant to visit the Exhibitor Portal, on which all essential information can be found concerned the Event, including the Standard Event Terms, Specific Event Terms, the Stand Build-up Rules and the Facility Regulations.
2.10 When allocating the Stand Space, RAI will specify the location, type and dimensions of the Stand Space allocated to and hired by the Participant. In allocating the Stand Space, RAI will take as much account as possible of the preferences of the Participant. The allocation of the Stand Space is binding on the Participant as regards both its dimensions and its location in the Convention Centre.

 

Article 3 - Cancellation and stand reduction

3.1 Requests by a Participant to cancel or change a Participation Agreement (i.e. to reduce the number of square metres of Stand Space) may be submitted in writing or by email. RAI may grant such a request on condition that the Applicant in any event pays the subsequent cancellation fee, which is based on a fixed percentage of the Participation Costs:
 • upon cancellation more than 365 days before the first Event build-up day: 15% of the Participation Costs;
 • upon cancellation in the period from 365 to 183 days before the first build-up day of the Event: 50% of the Participation Costs;
 • upon cancellation in the period from 182 to 63 days before the first build-up day of the Event: 75% of the Participation Costs;
 • upon cancellation in the period from 62 to 32 days before the first build-up day of the Event: 100% of the Participation Costs;
 • upon cancellation in the period up to and including 31 days before the first build-up day of the Event: 120% of the Participation Costs;
or such higher amount as is due in the RAI’s opinion as compensation for the costs incurred or yet to be incurred as a result of the cancellation or amendment. In the event of cancellation or change, the Participant will always owe the Application Fee to RAI.
3.2 The VAT owed on the fees referred to in this article will also be charged.

 

Article 4 - Changes

4.1 In extenuating circumstances, RAI has the right to amend the dates and times of an Event as stated in the Specific Conditions, the Stand Space, stand type and/or stand location allocated to the Participant or, in exceptional circumstances, to change the concept of the Event or to cancel the Event. In such case, the Participant shall not be entitled to claim compensation for any costs and/or loss or damage incurred.
4.2 Changes to dates, times, Stand Space, stand type and/or stand location or to the concept of the Event do not entitle the Participant to cancel his application in whole or in part.
4.3 If the Event is cancelled, the Participation Agreement will lapse. In such case, RAI will refund all payments made by the Participant to RAI, with the exception of the Application Fee and after deducting the costs already incurred by RAI in respect of the Event. Such costs will be wholly or partly apportioned among the Participants on a pro rata basis according to the Stand Space allocated to them. This refund will be made within 60 days after the date on which RAI has publicized the cancellation of the Event.

 

Article 5 - Admission prices and admission tickets

5.1 RAI may fix an admission price for the Event which applies to all visitors.
5.2 Upon payment of their Application Fee, Participants will receive a number of admission tickets, specified in advance, which shall provide continuous admission to the Event. These admission tickets are personal and may not be sold on or used by persons other than the Participant.
5.3 Participants may purchase extra admission tickets at a reduced rate in the Exhibitor Portal.

 

Article 6 - Event programme and participants

6.1 The Specific Event Terms shall describe the goods and services which will be exhibited at the Event. RAI has the right to refuse goods and services or immediately remove goods and services – or arrange for their removal – from the Event without owing any compensation for such removal and without having to give reasons, even if the goods and services in question are as stated on the Application Form and/or in the Specific Event Terms. Any costs incurred in connection with such removal will be borne by the Participant.
6.2 For marketing purposes, RAI can take photographs and/or make film recordings of the Event and the Stand Spaces and persons present there. RAI will ask consent for this purpose if needed. Participants and staff engaged by them must permit publication and/or distribution of the photographs and recordings and indemnify RAI against any claims in this respect.
6.3 Participants are not permitted to let children under the age of 15 work at the Event, or to bring them to the Event.

 

Article 7 - Payment obligations

7.1 The Participant owes the Participation Costs specified in the Specific Event Terms and any other amounts specified in the Specific Event Terms. All amounts owed will be increased by the VAT due on them.
7.2 RAI Amsterdam B.V. shall issue the invoices in relation to the Participation Costs in the name, on behalf and for the account of RAI.
7.3 The Participation Costs, with the exception of the Application Fee which will be charged shortly after the receipt of the Application Form, will be invoiced in two instalments prior to the Event. The first instalment will be 25% of the Participation Costs and will be charged after the Participation Agreement has become effective, but not earlier than one year before the start of the Event. The second instalment will be 75% of the Participation Costs and will be charged, in principle, three months before the start of the Event, unless provided otherwise in the Specific Event Terms. For the purpose of calculating the Stand Hire charge, part of a square metre will be treated as a full square metre.
7.4 The Participant must pay the Participation Costs within a period of 21 days after the invoice date, unless otherwise specified on the invoice. In the event of late or partial payment of the Participation Costs by the Participant, RAI is entitled to charge the statutory commercial interest (article 6:119 of the Dutch Civil Code) and collection costs on the monetary claim(s).
7.5 If the Participant considers that he does not owe all or part of an invoice, he should inform RAI in writing or by email, giving reasons, within ten days of the date of the invoice, failing which any right to reduction of the invoice amount will lapse.
7.6 RAI is entitled to set off payments made by a Participant, first of all against any outstanding debts owed to RAI.

 

Article 8 - Build-up

8.1 The Participant should construct and fit out the Stand Space on the stand location allocated to him and do so in accordance with the Conditions of Participation and any other instructions given by RAI.
8.2 If the Participant intends to build his own stand, he should submit a design of the Stand Space (in the form of a clear scale drawing or on the basis of a scale model accompanied by a single scale drawing) to RAI for approval no later than six weeks before the first build-up day of the Event. RAI has the right to withhold approval. In such a case the Participant should modify the design of the Stand Space within a period specified by RAI in such a way that approval can be granted after all.

 

Article 9 - Vacation and breakdown

9.1 When vacating, dismantling, and cleaning Stand Space, the Participant must strictly comply with the relevant instructions given by RAI, including the Facility Regulations. If the Participant fails to meet his obligations, RAI shall be entitled to dismantle and clean the Stand Space.
9.2 The Participant is obliged, after the end of the Event, to restore the hired Stand Space to its original state. Any damage to the Stand Space and/or the Convention Centre will be borne by the Participant.
9.3 The goods of the Participant that are still present in the Convention Centre after the period(s) referred to in the Specific Event Terms, may be stored or destroyed at the expense and risk of the Participant.

 

Article 10 - Intellectual property rights

10.1 The Participant is not permitted to display, offer and/or sell any goods or services in the Convention Centre which infringe another person’s intellectual property rights. For this purpose, intellectual property rights are deemed to include any patent, trademark, design right, copyright, know-how or domain name (or application for the same).
10.2 If infringement has been established in a judicial ruling, RAI is entitled to remove the goods concerned (or have them removed) at the expense and risk of the Participant, deny the Participant access to the Event and take whatever other measures that it considers necessary, without prejudice to the provisions of article 13.1.
10.3 RAI is the owner of the intellectual property rights relating to the Event. RAI may grant written permission to Participants and other third parties to use these intellectual property rights in such manner as RAI may direct.

 

Article 11 - Catalogue

11.1 RAI may, for the purposes of the Event, publish a catalogue or set up an internet site (or arrange for this to be done) describing the Participants present during the Event and their goods and services. The Participants are obliged to provide the requisite information to RAI for this purpose. Neither RAI nor any third parties engaged by it will be liable for errors, defects, or omissions in the catalogue and/or on the Internet site, unless there has been intent or deliberate recklessness on the part of RAI (and/or third parties engaged by it).

 

Article 12 - Risk and liability

12.1 Goods of a Participant, including their packaging, present in the Convention Centre are at the expense and risk of the Participant. RAI do not concern itself with the security or insurance of the goods.
12.2 RAI is only liable for damage resulting from an attributable shortcoming in the performance of the Agreement and suffered by the Participant, by his personnel, by persons working on behalf of the Participant, by holders of admission tickets issued to him or by his visitors. RAI is not liable for any loss or damage suffered directly or indirectly by a Participant, by his personnel, by persons working on the instructions of the Participant, by the holders of admission tickets issued to the Participant or by his visitors, unless in case of gross negligence of wilful intent on the part of RAI.
12.3 The Participant is liable for and must take out adequate insurance against any and all loss or damage of any nature whatever that is caused by acts or omissions of the Participant himself, his personnel, persons who work for him or on his instructions in any way whatever, and holders of admission tickets issued to the Participant, and for loss or damage which is caused in any way by his goods and services.
12.4 The Participant indemnifies RAI against any and all claims that third parties may bring against RAI in connection with its acts or omissions.
12.5 RAI shall not be obliged to intervene in any disputes to which it is not party including but not limited to disputes between Participants and disputes between Participants and visitors.
12.6 Any liability of RAI is limited to the amount paid out under the terms of RAI’s liability insurance, provided always that, in the absence of cover, RAI’s liability is limited to the Participation Costs owed by the Participant on the basis of his application.

 

Article 13 - Non-performance

13.1 Where a Participant, his personnel, persons working for or on the instructions of the Participant and holders of admission tickets issued to the Participant act in breach of any provision of the Conditions of Participation or fail to follow an instruction given by or on behalf of RAI, RAI is entitled, without recourse to the courts and, where necessary, at the expense of the Participant, to take whatever measures it sees fit, including but not limited to the following:
i.terminate all or part of the Participation Agreement, without the need for prior notice of default;
ii.cancel the admission tickets issued to the Participant and bar the person(s) concerned from the Event and/or the Convention Centre with immediate effect;
iii.cancel or discontinue the build-up of the Stand Space, close or vacate all or part of the Stand Space (or arrange for this to be done), and dispose of the Stand Space thus released or left unoccupied;
iv.keep possession of, store and, if necessary, destroy the goods of the Participant and anything constructed or installed by the Participant;
v.exclude the Participant concerned from participating in the Event and any other Events to be organised.
notwithstanding, RAI’s right to claim full compensation for any loss or damage suffered and/or yet to be suffered.

 

Article 14 - Confidentiality

14.1 Each Party shall treat as confidential and not disclose or use any information contained in this Participation Agreement or information that becomes available in the course of performing the Participation Agreement and of which it has been notified by the other Party that the information is confidential or that it should reasonably understand is confidential, unless and in so far as:
 1. disclosure is required by the Participation Agreement, by law or by the courts;
 2. disclosure is required by a supervisory authority or public body;
 3. disclosure is necessary to enforce this Participation Agreement in court proceedings;
 4. the other Party has given written permission for disclosure;
 5. the information has come into the public domain through no fault of the disclosing Party;
 6. disclosure is necessary to obtain advice from a professional adviser.
In the event of disclosure of information in the cases referred to above, the disclosing Party shall consult the other Party about the content, form, and timing of the intended disclosure.

 

Article 15 - Permits

15.1 A Participant is deemed to have ascertained before making an application whether the activities he intends to organise require any permit. If the Participant fails to obtain any required permit or fails to comply with the conditions attached to the permit, RAI may take immediate action to terminate the activity (or have it terminated) and may, as a last resort, rescind the Participation Agreement.
15.2 A Participant – or a third party who makes use of such permit through the intermediary of the Participant – is obliged at all times to cooperate in any check on compliance with the conditions attached to the permit.
15.3 If a Participant – or a third party who makes use of such permit through the intermediary of the Participant – wholly or partly fails to comply with any condition attached to a permit, the P articipant will be fully liable for any loss or damage suffered by RAI as a consequence. Loss or damage includes for this purpose any sanctions imposed on RAI by or on behalf of the competent authority on account of breaches of or non-compliance with the permit.

 

Article 16 - Privacy

16.1 Personal Data will be exchanged between RAI and the Participant when performing the services agreed under the Participation Agreement. Both parties are Controller when Processing Personal Data according to the applicable Privacy Legislation. Parties will conclude a separate Data Processing Agreement if a Party acts as a Processor with regard to a specific service.
16.2 The Participant and RAI will process the Personal Data carefully and in accordance with the applicable Privacy Legislation. The Parties will, among other things, implement appropriate technical and organizational measures according to article 32 GDPR to secure the Personal Data.
16.3 The Participant is responsible for compliance with all applicable Privacy Legislation, from the moment it receives Personal Data from RAI and up to the moment it has send Personal Data to RAI.
16.4 The Participant will only process Personal Data received from RAI under the Participation Agreement, such as via badge scanning during an Event, insofar that is necessary for performing the services agreed under the Participation Agreement. The Participant may use the Personal Data of visitors received from RAI via badge scanning only once to contact this visitor about products or services of the Participant.
16.5 The Participant will under no circumstances and in no way provide this Personal Data to third parties, unless this is necessary for performing the services agreed under the Participation Agreement or when legally obliged.
16.6 The Participant will inform the Data Subject in accordance with articles 13 and 14 of the GDPR about their Processing of Personal Data, including the transfer to RAI.
16.7 RAI informs the Data Subject about its Processing activities in its privacy statement that can be accessed via: www.rai.nl/en/privacy-statement.
16.8 The Participant and RAI will each handle a request or an objection from a Data Subject in accordance with the applicable Privacy Legislation. If the Participant receives a request from a Data Subject that also relates to the Processing of Personal Data by RAI, the Participant will consult with RAI as soon as possible but no later than within 7 days about the handling of that request.
16.9 Participant will inform RAI immediately if the Participant detects or reasonably suspects that a data security breach has occurred with regard to the Personal Data or is in any way aware of any request or investigation by a supervising authority, such as the Dutch Data Protection Authority or the Consumer and Market Authority, or any other reason that could lead to such an investigation with regard to the Processing of Personal Data within the framework of the Participation Agreement.

 

Article 17 - Applicability of Standard Event Terms

17.1 If and as far as any provision of the Standard Event Terms is null and void or is avoided, the other provisions of these Standard Event Terms will remain in full force. RAI will then adopt a new provision to replace the provision that is null and void or has been declared avoided, taking account as far as possible of the tenor of the former provision.
17.2 The applicability of any terms and conditions of the Participant is expressly rejected, notwithstanding any previous or subsequent reference to – or declaration of the applicability of – such terms and conditions of the Participant, for example on invoices.
17.3 In the event of conflict, the Conditions of Participation will prevail in the following order:
 1. the Participation Agreement;
 2. the Specific Event Terms;
 3. the Standard Event Terms;
 4. the Stand Build-up Rules;
 5. the Facility Regulations.

 

Article 18 - Disputes

18.1 The Conditions of Participation and all legal relations which may arise between RAI on the one hand and the Participant and/or Applicant on the other will be governed exclusively by Dutch law.
18.2 In the event of disputes resulting from the Conditions of Participation or legal relationships arising from them, the Parties will first of consult together in order to attempt to resolve this dispute by amicable means. If the Parties do not succeed in this, a dispute as referred to above will be decided exclusively by the competent court in Amsterdam, without prejudice to the right of appeal and appeal in cassation.
18.3 If, for any reason whatever, a Participant or Applicant does not have an address or place of residence known to RAI, the Participant will be deemed to have chosen the offices of RAI at Europaplein 24, Amsterdam, the Netherlands, as its address for the service of all notices and the like which RAI may wish to give in connection with the Conditions of Participation and their implementation.
18.4 In all matters for which the Conditions of Participation make no provision or in all cases in which they are deemed unclear RAI will decide, taking into account the reasonable interests of the Participant.

 

20240404_LV